لحظه گمشده

وبلاگ شخصی هادی حاجی رحیمی

لحظه گمشده

وبلاگ شخصی هادی حاجی رحیمی

سلام دوستان من خوشنویسی را دوست دارم !! 

یاد ابتدایی افتادم که می گفتند با کلمات زیر جمله بسازید : 

کتاب ، خوشنویسی ، انار 

و ما می نوشتیم : 

من کتاب را دوست دارم 

من خوشنویسی را دوست دارم 

من انار را دوست دارم 

و ...

من دوست دارم ...

یه نمونه از خط من :